پیام تسلیت محمدمهدی انجم شعاع، مشاور وزیر دادگستری