رییس کانون سردفتران و دفتریاران روز خبرنگار را تبریک گفت