دفاتر اسناد رسمی، مرجع قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو