سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: قانون درباره سند رسمی خودرو ابهام ندارد