سردفتران و دفتریاران، نظام پزشکی را هم پشت سر گذاشتند