آزمون کتبی اختبار سردفتری در کانون سردفتران برگزار شد