تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر لزوم ثبت همه معاملات در دفاتر اسناد رسمی