صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک دولتی مانع از سوء استفاده‌ها می‌شود